วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนในการจัดเตรียมการประชุม อบรม สัมมนา ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ทั้งๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไม่ใช่ศูนย์การจัดประชุม แต่มีห้อง และพื้นที่รองรับกิจกรรมการประชุม
อบรม สัมมนา ที่สนับสนุนการเรียนการสอน Active Learning ซึ่งผู้ที่ใช้บริการอยู่บ่อยๆ ก็จะทราบ
ข้อปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่ไม่เคยติดต่อขอใช้บริการก็ยังไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการขอใช้บริการ
จึงได้รวบรวมขั้นตอนในการขอใช้บริการดังต่อไปนี้

1. กรณีต้องการใช้ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1-3,5,ห้องมินิเธียเตอร์ (ห้องระเบียงบรรณ 4 อยู่ชั้น 2
ของอาคารและเป็นโซนทำงานของศูนย์บรรณสารฯ) ในวันและเวลาทำการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ให้จองผ่านระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ให้พนักงานธุรการของหน่วยงานผู้จัดประชุมจองล่วงหน้า)
ระบุรายละเอียดในการขอใช้บริการช่างควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์

2. กรณีต้องการใช้ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1-3,5 นอกเวลาทำการของศูนย์บรรณสารฯ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
ให้ทำบันทึกข้อความภายในถึงผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้พิจารณา เพราะจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแลการเปิดใช้อาคาร
กำกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ประสานพนักงานรักษาความสะอาด และช่างเทคนิคควบคุมอุปกรณ์สื่อโสต
ซึ่งผู้จัดประชุมต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนนอกเวลา
(ควรระบุวันเวลาเข้า-ออก สำหรับเข้าจัดเตรียมงานก่อนและหลังงานให้ครอบคลุมการจัดเก็บงาน ขนย้ายอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ด้วย)

3. ผู้จัดประชุมจะต้องดำเนินการจัดสถานที่การจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ให้อยู่ในสภาพเดิมทุกครั้ง

4. หากมีการขอใช้ห้องบรรณปัญญา 1-4 (ห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม) จะต้องประสานให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการจองในระบบจองค้นคว้าเฉพาะกลุ่มศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้
นักศึกษาจองใช้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว และประสานพนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดประตูให้

5. เมื่อมีการขอใช้ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1-3,5 และห้องมินิเธียเตอร์ในวันเวลาทำการ
พนักงานธุรการจะประสานให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารเปิด-ปิดประตู ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ให้บริการตามใบจอง

6.ศูนย์การเรียนรู้จะพิจารณาการขอใช้ห้องมินิเธียเตอร์ตามความเหมาะสมโดยมุ่งเน้นจัดภายภาพยนตร์
เพื่อการศึกษาและการสอนเป็นหลัก ผู้จองสามารถตรวจสอบห้องว่างได้ที่ระบบจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
http://clm.wu.ac.th/bks/day.php?day=26&month=03&year=2014&area=1
และติดต่อขอใช้บริการในวันเวลาทำการของศูนย์บรรณสารฯ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
ทางโทรศัพท์ภายในหมายเลข 3326
ทาง Google Doc ฝังแบบฟอร์มการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ไว้ที่ http://clm.wu.ac.th/learning_center_clm.php

7. อนุญาตให้จัดเลี้ยงอาหารว่างสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาเท่านั้น เนื่องจากลักษณะทางกายภาพอาคารไม่เหมาะสมในการ
จัดเลี้ยงอาหารมื้อหลัก

8. เนื่องจากศูนย์บรรณสารฯ กำหนดให้ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ เข้า-ออกอาคาร ณ ประตูชั้น 2 เพียงทางเดียว
เพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแลรักษาทรัพยากร และจัดเก็บสถิตผู้ใช้บริการ แต่จะเปิดให้เข้า-ออกอาคาร ณ ประตูชั้น 1 เป็นกรณีพิเศษ
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป

9. ผู้ประสงค์จะขอจัดกิจกรรมต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงพร้อมแจ้งรายละเอียดของกิจกรรม ผังการใช้พื้นที่ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

10. กรณีต้องการให้ติดตั้ง/ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้กรอกแบบขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์แยกต่างหาก
สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://clm.wu.ac.th/audiovisual_aids.php
และแฟกซ์มาที่หมายเลข 3314

11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอใช้สถานที่

12. รูปแบบกิจกรรมที่ขอใช้สถานที่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มิได้มุ่งเน้นในด้านการ จำหน่ายสินค้า

13. กำหนดเวลาการเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องมีตัวแทนผู้ขอใช้สถานที่คอยกำกับดูแลประสานงาน และต้องจัดการรื้ออุปกรณ์ พร้อมขนย้ายและจัดเก็บขยะสิ่งปฎิกูลและทำความ สะอาดพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม

14. อนุญาตให้ประกอบหรือติดตั้งผลงานนิทรรศการที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยมาจากข้างนอกแล้วเท่านั้น

15. การบันทึกลงรายละเอียดการขอใช้สถานที่ วันที่ เวลา พื้นที่ อุปกรณ์  การจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน

16. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนการใช้บริการกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดอื่นๆ

17. กรณีแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองขอใช้สถานที่ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย


วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ย่างก้าวแรกในอาคารบรรณสารฯ

ย่างก้าวแรกในอาคารบรรณสารฯ ในความทรงจำของผู้เขียน คือ ในวันรายงานตัวเข้าทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเดือน มกราคม พ.ศ.2543 สิ่งแรกที่พบ คือรอยสเปรย์รูปคนแถวใต้ชายคาอาคารบรรณสารฯ จึงเป็นย่างก้าวแรกที่ตื่นเต้นเร้าใจ ส่วนข้อเท็จจริงของเรื่องราวเป็นเช่นไร? หากสนใจก็ให้ไปสืบหากันเอง ตอนแรกเข้ามาทำงาน ศูนย์บรรณสารฯ เปิดบริการเพียงแค่ชั้นเดียวคือ ชั้น 2 และอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงชั้น 3 พื้นที่ชั้น 1 ด้านนอกจะเป็นสำนักงานของส่วนอาคารและสถานที่ ส่วนพื้นที่ด้านในจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา ขอใช้ภาพอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาที่ใหญ่โตกว้างขวางในสายตาผู้เขียนในขณะนั้นจากงานผลิตสื่อวิดีทัศน์และภาพนิ่งมาประกอบเรื่องเล่า และสิ่งที่ดีใจเป็นที่สุดที่ได้ทำงานในอาคารนี้คือ มีห้องน้ำที่สะดวกสบายมากทุกชั้น เพราะที่ทำงานเดิม จะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกอาคารหนึ่ง และห้องน้ำอยู่ชั้น 2...ค่อยมาเล่าต่อ
อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาฝั่งลานจอดรถ